Slide background

Systemy
sterowania i automatyki

urządzenia elektroniki okrętowej

oferta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych, jest STEMOR Jan Trzaska Spółka Komandytowa, ul. Kolonistów 42, 71-806 Szczecin, NIP: 9552305363, KRS: 0000377844, tel: +48 918101258, e-mail: info@stemor.eu .

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach:

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn.:

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
Realizacja wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy;
Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania
i rachunkowości związanych z umową;
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn.:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na nas jako na administratorze
np. obowiązek archiwizacyjny;
Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa;
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn.:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora –
w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa klientom ADO
i innym osobom;
Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych
z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do ADO.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stemor Service Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia,
w związku ze współpracą prowadzoną między spółkami. Dane wykorzystywane będą do wewnętrznych celów administracyjnych grupy (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi informatyczne, finansowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

6. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku
z realizacją 5 letniego obowiązku podatkowego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.

7. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl .

8. Państwa Dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.